หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำเกลี้ยง
"สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงวัฒนธรรม
นำหน้าการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง