ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเกลี้ยง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
22.22%
การคมนาคม ( 1 )
11.11%
ระบบสาธารณูปโภค ( 2 )
22.22%
การให้บริการด้าน Internet ( 2 )
22.22%
การส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
22.22%