องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ